C++ per principianti – 4. input, operatori aritmetici e stringhe